Általános szerződési feltételek

A Clair Obscure Kft. általános termékértékesítési (szerződési) feltételei (a továbbiakban: szerződés)

1. Az általános termékértékesítési feltételek hatálya, tárgya

1.1 A jelen termékértékesítési feltételek kerülnek alkalmazásra minden, a Clair Obscure kft Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: eladó) által bármely terméknek (továbbiakban: termék) bármely fél (továbbiakban: vevő) számára történő értékesítése esetén, függetlenül attól, hogy azonnal elvihető a termék, vagy eladónak meg kell rendelnie azt (későbbi teljesítés) . Amennyiben a jelen szerződés és a termékkel kapcsolatban átadott bármely leírás, ismertető stb. tartalma között eltérés van, a jelen szerződés feltételei azirányadók.

1.2 Jelen szerződés a szerződésben meghatározott termékre/termékekre vonatkozik. Egyes termékeknél előfordulhat, hogy a gyártó a szériában valamilyen formai vagy konstrukcióbeli változást vezet be. Az ilyen termék szállítása nem jelent szerződésszegést, amennyiben ezek nem jelentenek lényeges eltéréseket.

2. Megrendelés

2.1 Vevő választása szerint a terméket katalógusból, színminta vagy kiállított minta alapján (a továbbiakban: megrendelés) rendelheti meg.

2.2 Amennyiben a vevő a terméket katalógusból, színminta alapján választotta ki, jelen szerződés aláírásával igazolja, hogy a termék típusát, színét, kódszámát, méretét illetve a kárpit típusát, színét, kódszámát ellenőrizte és azt elfogadja.

2.3. Vevő egyedi bútor készíttetése esetén felel az általa megadott méretek helyességéért, ezt aláírásával köteles megerősíteni.

3. Teljesítés

3.1 Az eladó akkor teljesítette a szerződést, amikor a terméket a jogszabályoknak, az előírásoknak és a megrendelésnek megfelelően (hibátlan állapotban) saját telephelyén az átadásra előkészítette vagy azt hibátlan állapotban a vevő által kért címre elszállíttatta és erről a vevőt igazolható módon értesítette. A szerződés eladó részéről mindenképpen teljesítettnek minősül, amennyiben a vevő, vagy a nevében eljáró személy a terméket átvette.

4. Átadás-átvétel

4.1 Az átadás-átvétel az értesítés kézhezvételétől számított nyolc (8) napon belül történik az eladó telephelyén, vagy házhozszállítás esetén a vevő által megjelölt címen feltéve, hogy a vevő eddig az időpontig a vételárhátralékot szerződés szerint megfizette.

4.2 Abban az esetben, ha a megvásárolni kívánt áru raktáron van, azonban a vevő nem kívánja azt azonnal elszállítani, min. 30% előleget kell fizetnie. A vételárhátralékot raktáron lévő termék esetén az előleg befizetése utáni nyolc (8) napon belül, ill. megrendelés esetén a termék érkezéséről szóló értesítéstől számított nyolc (8) napon belül köteles kiegyenlíteni, majd a terméket átvenni. Cég, vagy másik személy nevében történőátvétel esetén az eljárási jogosultságot meghatalmazással (cég esetén aláírási címpéldánnyal és 3 hónapnál nem régebbi cégkivonattal) kell igazolni. Ellenkező esetben 8 nap elteltével az eladó jogosult a vevő felé napi 1% tárolási díjat felszámítani, illetve 30 nap után a szerződéstől elállni és a terméket értékesíteni; ilyenkor az eladó jogosult a kárát/költségeit a vevő által befizetett előlegből levonni.

4.3 Az átadás-átvétel kizárólag a vételár teljes megfizetése után történhet, illetve amikor az átutalás az eladó számláján jóváírásra került. Az átadás-átvétel kizárólag a vevő által bemutatott, a vételár teljes kifizetését igazoló, eredeti számla (a továbbiakban: számla) alapján történik.

4.4 Az eladó – illetve amennyiben eladó házhozszállítási- és összeszerelési tevékenységet már nem végez, akkor az eladónál működő más társaság – vevő külön megrendelésére külön ellenértékért történt megállapodás alapján vállalja a termék vevő részére történő házhozszállítását és összeszerelését.

4.5 A termék átvételénél vevő köteles megvizsgálni, hogy a termék megfelel-e a megrendelésnek. Amennyiben a termék megfelel a megrendelésnek, a vevő köteles ezt a termék átadás-átvételekor aláírásával  igazolni. A vevő köteles a termék felismerhető hibáit a felismerés után azonnal kifogásolni, a fogyasztónak minősülő vevő (9.1.3. pont) által legkésőbb a hiba felfedezésétől számított két (2) hónapon belül tett kifogásolás határidőben tettnek számít.

5. Kárveszély

5.1 A termék vevő vagy az általa megbízott szállító részére történő átadásával, illetve a 4.1. pontban meghatározott átvételi határidő eredménytelen lejáratával egyidejűleg a termékhez fűződő kárveszély a vevőre száll át.

6. Fizetési feltételek

6.1 A vevő a szerződés aláírásával egyidejűleg köteles a teljes vételár min. 30%-át előlegként kifizetni. Az előleg kifizetése után hátralévő vételárhátralékot a vevő az eladó 3.1 pont szerinti értesítésétől számított legkésőbb nyolc (8) napon belül köteles kifizetni.

6.2 Bankkártyával történő fizetés esetén a vevő – az eladó kérésére – köteles személyazonosságát megfelelő módon igazolni. Amennyiben a vevő az eladó kérésének nem tesz eleget, az eladó nem köteles a teljesítést elfogadni és jogosult a szerződéstől elállni, valamint kárának megtérítését követelni.

6.3 Vevői késedelem esetén a vevő fizetéseit először a költségekre, azután a kamatokra és végül a tőkére kell elszámolni. A vevő a szerződést csak akkor teljesítette, amikor a vételár az adásvételi szerződésből kitűnő minden költséggel együtt befolyt az eladóhoz.

6.4 A vevőnek nincs joga vételártartozását ellenkövetelések beszámításával kiegyenlíteni. Ez nem vonatkozik olyan ellenkövetelésekre, amelyek a felek közötti megállapodás (amelyhez a jelen általános termékértékesítési feltételek is kapcsolódnak) alapján létesített jogviszonyból erednek, és amelyeket az eladó elismert, vagy bíróság jogerősen megállapított.

6.5 Fizetési késedelem (a kiértesítéstől számított 8 nap elteltével) esetére a vevő a mindenkori törvényes késedelmi kamatot és (eladói érvényesítés esetén) a 4.2 pont szerinti tárolási díjat köteles az eladó részére megfizetni.

7. Késedelem, elállás

7.1 Az eladó késedelmes teljesítése esetén amennyiben az önhibájából fakad a vevő részére a 6.1. pont alapján befizetett vételárelőleg után a késedelembe esés napjától a teljesítés napjáig járó mindenkori törvényes késedelmi kamatot fizeti meg.

7.2 Az eladó és a vevő is mentesül a késedelem jogkövetkezményei alól, ha a késedelmet vis major okozza, így különösen, de nem kizárólag, ha az eladó teljesítési-, ill. a vevő fizetési késedelme sztrájkra, elemi csapásra, természeti akadályra, háborúra stb. vezethető vissza, illetőleg, ha a késedelmet külföldi vagy belföldi hatósági intézkedés, a vámeljárás elhúzódása, határvárakozási idő, vagy fuvarozási akadály okozta.

7.3 Vevő jogosult a megrendeléstől elállni, köteles azonban a teljes vételár 10%-ának, de legalább 5.000,- Ft-nak megfelelő sztornó díjat (bánatpénzt) az eladó részére megfizetni.

7.4 Ha a vevő 7.3 pontban megjelölt elállására a termék eladó által a gyártó/beszállító felé történő (a vevő igényei szerint létrehozott egyedi) megrendelését követően olyan időpontban kerül sor, amikor az eladó a megrendeléstől már nem tud elállni, a vevő – a 7.3 pontban foglalt sztornó díj (bánatpénz) helyett – a már befizetett (minimálisan a befizetendő vételár 30 %-a) előleget elveszti, és köteles az eladó ezt meghaladó kárát megtéríteni.

8. A tulajdonjog fenntartása

8.1. Abban az esetben, ha a termék átadására a teljes vételár kifizetése előtt kerül sor, a termék a teljes vételár és valamennyi költség vevő általi megfizetéséig az eladó tulajdonában marad. A tulajdonjogfenntartással eladott termék felett a vevő semmilyen módon nem rendelkezhet.

8.2 A vevő köteles az eladót azonnal értesíteni, amennyiben harmadik személy a 8.1. pontban

meghatározott termékre bármilyen igényt érvényesít (pl. végrehajtás, zálogba vagy birtokbavétel stb.).

9.Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás (vagy garancia)

9.1 A vevőt az eladó hibás teljesítése esetén megilletik a szavatossági jogok:

9.1.1. Vevő a (kellék) szavatossági igényeit olyan termék esetén érvényesítheti, amely az eladáskor nem felelt meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak. A kellékszavatossággal az eladó vállalja, hogy olyan terméket adott el a vevőnek, amely kifogástalan, nincs rejtett hibája. Az eladó (a termékben már a vásárláskor meglévő) hiba miatt felelősséggel tartozik a vevő felé. Azt, hogy hiba (oka) már vásárláskor megvolt a termékben, a vevőnek kell bizonyítania. Fogyasztó esetén ezt az első 6 hónapban az eladó kötelessége bizonyítani, 6 hónap eltelte után a fogyasztó kötelessége. Az eladáskor a vevő (fogyasztó) által ismert hibára nem lehet szavatossági (vagy jótállási) igényt érvényesíteni.

9.1.2. Amennyiben – szavatosság esetén – beigazolódik, hogy a termék hibás volt, az eladó elsősorban köteles a hibás dolgot megfelelő határidőn belül kijavítani, vagy ha ezt nem tudja/akarja vállalni, akkor másodsorban hibátlanra cserélni. Amennyiben az eladó ezt megtette, akkor a vevő nem léphet vissza a szerződéstől, illetve nem kérhet árcsökkentést. Amennyiben az eladó nem cserélte ki, vagy javította/javíttatta meg a terméket, akkor a vevő jogosult megfelelő árcsökkentést kérni, avagy a szerződéstől elállni. Jelentéktelen hiba miatt nem lehet a szerződéstől visszalépni.

9.1.3 A szavatossági jogok egy évig illetik meg a vevőt. Amennyiben a vevő a Ptk. vonatkozó rendelkezései alapján fogyasztónak minősül (8:1.3.§: szakmája, önálló foglalkozása, vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró személy), szavatossági igényeit a vételtől (ill. a kiszállítástól) számított két éves elévülési határidőn belül érvényesítheti.

9.2. Termékszavatosság esetén a gyártó vállal felelősséget a termékre vonatkozó minőségi követelmények megtartásáért. A vevő ebben az esetben eldöntheti, hogy az adott problémával a gyártóhoz, vagy az eladóhoz fordul.

9.3. Amennyiben a vevő a fogyasztónak minősül, jótállási (garanciális) jogok illetik meg a bruttó 10.000,- Ft-ot meghaladó termékvásárlás esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet szerint.

9.3.1. Jótállás (vagy garancia) esetén az eladó garantálja, hogy annak időtartama alatt a termék kifogástalanul működik. Az eladó csak akkor mentesül a jótállás alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a nem rendeltetésszerű használat volt, vagy elháríthatatlan külső ok okozta a hibát (tűz, árvíz, szélvihar, stb.). Ilyenkor az eladónak kell bizonyítania, hogy a hiba oka a termék értékesítésekor még nem volt meg a termékben. A jótállás időtartama a teljesítéstől számított 1 (egy) év (a gyártó által vállalt garancia esetén lehet hosszabb, és minden vevőt [nem csak a fogyasztót] megillető).

9.4. A vevő szavatossági, illetve jótállási igényét kizárólag a vásárláskor kapott eredeti és a teljes vételár kifizetését igazoló számla, vagy jótállási jegy bemutatása esetén érvényesítheti.

9.5. A szavatosság, illetve jótállás nem terjed ki az olyan hibákra, amelyek arra vezethetők vissza, hogy:

9.5.1 a terméket nem rendeltetésszerűen használták, nem tartották be a termék kezelési, használati, illetve karbantartási utasítását stb.,

9.5.2 szükséges javításokat nem, vagy nem a kijelölt szakszervizben végezték el,

9.5.3 a terméket átalakították, megváltoztatták,

9.5.4 valamely alkatrész (szövet stb.) természetes kopás, elhasználódás folytán tönkremegy,

9.5.5 a vevő nem tett eleget kárenyhítési kötelezettségének (pl. a vevő a termék felismerhető hibáit időben nem kifogásolja).

10. Egyéb szerződéses rendelkezések

10.1 Amennyiben a vevő a termék átvétele előtt az értesítési címét megváltoztatja, köteles a címváltozásról az eladót tájékoztatni. Amennyiben a vevő ezt elmulasztja, viseli annak kockázatát, hogy az eladó értesítését nem, vagy késedelemben kapja meg. Az eladó jognyilatkozatai a vevővel szemben megtörténtnek számítanak, ha azokat az eladó a vevő utoljára megadott címére megküldte.

10.2. Vevő tudomására szolgál, hogy az általa az eladótól megrendelt szállítás , szerelés, ill. varratás esetén a számla értéke közvetített szolgáltatást tartalmaz.

10.3 Az eladó szokásos panaszkezelési módja: a vevő jogosult az egyes áruházak vevőszolgálati irodáiban jól hozzáférhető helyen elhelyezett Vásárlók Könyvébe történő beírásra, amelyet az eladó köteles 30 napon belül levélben megválaszolni.

10.4 Vevő panaszával a főbb ellenőrzési szervekhez, úgy mint az illetékes fogyasztóvédelmi hatóságokhoz valamint az illetékes megyei Békéltető Testületekhez is fordulhat panaszával. Ezek pontos elérhetősége az egyes áruházak vevőszolgálati irodáiban van kihelyezve. A Budapesti Békéltető Testület postacíme: 1253 Budapest, Pf. 10.

10.5 A felek jelen szerződésből származó jogvitáikra kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság illetékességét.

Az általános termékértékesítési feltételekhez kapcsolódó adatkezelési nyilatkozat:

A vevő jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a a Clair Obscure Kft. az általa megadott személyes adatokat direkt marketing vagy egyéb értékesítési, illetve vevőszolgálati tevékenység folytatása céljából a vevő hozzájárulásának írásbeli visszavonásáig a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezelje. Az adatszolgáltatás önkéntes és a vevőnek jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni, illetve a további együttműködést bármikor megtagadni.